Статут

Асоціація підприємств — виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу „Украгромаш” створена на підставі рішення засновників на Установчих зборах засновників Асоціації «Украгромаш» затвердженого Протоколом Установчих зборів № 1 від 27 квітня 2010 року.

Асоціація створена відповідно до положень Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про захист економічної конкуренції”, «Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення», які затвердженні Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 511-р від 30.11.2006 р. і діє згідно з вимогами законодавства України та Засновницького Договору Асоціації підприємств — виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу „Украгромаш”.

 

1. Загальні положення

1.1. Асоціація підприємств — виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу „Украгромаш” є господарською асоціацією, яка створюється з ціллю захисту і представництва законних інтересів її членів.

1.2. Асоціація утворюється як договірне, добровільне об’єднання юридичних осіб, яке не є підприємством чи господарським товариством.

1.3. Асоціація створена без мети отримання прибутку.

1.4. Асоціація не здійснює господарської і підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів. Члени Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

1.5. Асоціація утримується виключно за рахунок вступних і членських внесків членів Асоціації та інших джерел, передбачених цим Статутом.

1.6. Асоціація створена відповідно до положень Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про захист економічної конкуренції”, «Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення», які затвердженні Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 511-р від 30.11.2006 р. і діє згідно з вимогами законодавства України. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.7. Асоціація має повну назву:

українською мовою – Асоціація підприємств — виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу „Украгромаш”;

російською мовою – Ассоциация предприятий — производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса „Украгромаш”;

англійською мовою – Association of enterprises – manufactures of machinery and equipment for agroindustrial complex “Ukragromash”;

а також скорочену назву:

українською мовою – Асоціація „Украгромаш”;

російською мовою – Ассоциация „Украгромаш”;

англійською мовою — Association “Ukragromash”.

1.8. Юридична адреса Асоціації:

вул. Орджонікідзе, 7, офіс 508, м. Кіровоград, 25002, Україна

2. Юридичний статус Асоціації

2.1. Асоціація є юридичною особою та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.

2.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді. Держава, її органи та установи, члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ, членів Асоціації.

2.3. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення. Члени Асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації.

2.4. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи. Філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи діють на підставі положень про них, які затверджуються Асоціацією.

2.5. Члени Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи.

3. Мета, завдання і предмет діяльності Асоціації

3.1. Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності членів Асоціації щодо сприяння створенню організаційних, економічних, правових і соціальних умов, необхідних для ефективного розвитку виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, без права втручання в виробничу й комерційну діяльність членів Асоціації, прийняття управлінських рішень.

3.2. Метою створення Асоціації не є досягнення її членами будь-якої угоди щодо розподілу ринку, чи координація господарської діяльності членів на ринку у жодний спосіб, який би порушував чинне антимонопольне законодавство, видані на його основі правила та положення.

3.3. Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є:

3.3.1. Захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном.

3.3.2. Сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарській діяльності.

3.3.3. Створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу.

3.3.4. Сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки.

3.3.5. Узагальнення спільної практики членів Асоціації при вирішенні екологічних питань, питань стандартів якості, раціонального використання сировинних ресурсів, вдосконалення митних зборів, оподаткування та інших питань, загальних для підприємств та організацій, що працюють на українському ринку по виробництву сільськогосподарської техніки; забезпечення участі членів Асоціації в промислових виставках, ярмарках, семінарах, симпозіумах та інших заходах з обміну досвідом.

3.3.6. Технічна інформація та освіта членів Асоціації, а саме:

а) роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

в) формування системи професійної підготовки своїх членів, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

г) організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації;

ґ) надання лише методичної допомоги членам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації.

3.3.7. Забезпечення інформацією, а саме збирання серед членів Асоціації даних лише про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти членів Асоціації та/або конкурентів.

3.3.8. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

3.3.9. Співробітництво з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку техніки і обладнання, що виробляється для агропромислового комплексу.

3.4. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

3.5. Асоціація та члени Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між засновниками (членами) Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

- ціни, за якою продається товар;

- кількості товару, що виробляється;

- стандартних формул, за якими ціна обраховується;

- підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;

- відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;

- кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;

- не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;

- купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);

- призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;

- розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;

- розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

3.6. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність членів Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

4. Члени Асоціації

4.1. Членство в Асоціації.

4.1.1. Членами Асоціації є її засновники, а також юридичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації.

4.1.2. Засновники Асоціації та юридичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників Асоціації, так і на інших її членів.

4.1.3. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

4.1.4. Дійсним членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає цей Статут та відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

- є виробником та/або розробником техніки і обладнання для агропромислового комплексу;

- займається випробовуванням техніки для агропромислового комплексу;

- здійснює науково – дослідницьку діяльність в агропромисловій галузі;

- є вищим навчальним закладом, що займається підготовкою і навчанням кадрів для агропромислового комплексу.

4.1.5. Асоційованими членами Асоціації є:

- юридичні особи – резиденти України, що діють в інших сферах суспільного життя, ніж дійсні члени Асоціації, та об’єднання таких юридичних осіб;

- юридичні особи — нерезиденти України та об’єднання таких юридичних осіб.

4.1.6. Засновники Асоціації є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Асоціації.

4.1.7. Асоціація є вільною для вступу/виходу нових членів. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.1.8. Члени Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.

4.1.9. Відносини між Асоціацією та її членами, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.

4.1.10. Заяви та скарги членів Асоціації щодо рішень Ради, дій голови Ради вирішуються Загальними зборами Асоціації.

4.2. Права та обов’язки членів Асоціації.

4.2.1. Члени Асоціації мають право:

а) брати участь в Загальних зборах Асоціації, дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, а асоційовані члени з правом дорадчого голосу;

б) приймати участь в управлінні Асоціацією в порядку визначеному цим Статутом;

в) очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації;

г) на запрошення Ради Асоціації приймати участь у засіданнях Ради та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;

ґ) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;

д) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, Виконавчої дирекції, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;

е) звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;

є) користуватися послугами Асоціації;

ж) розраховувати на допомогу Асоціації;

з) використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації.

4.2.2. Члени Асоціації зобов’язані:

а) дотримуватися положень Засновницького Договору та Статуту Асоціації;

б) приймати участь в реалізації завдань Асоціації;

в) своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески;

г) надавати Виконавчій дирекції Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;

ґ) керуватися в своїй діяльності засадами етики;

д) дбати про добре ім’я Асоціації.

4.3. Набуття та припинення членства.

4.3.1. Прийом у дійсні та асоційовані члени Асоціації здійснює Рада, або Загальні збори. Членство в Асоціації наступає після прийняття рішення Радою або Зборами Асоціації .

4.3.2. Рішення про прийняття в дійсні та асоційовані члени Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради Асоціації, або на Загальних зборах.

4.3.3. Правила та порядок вступу до Асоціації встановлюються Радою Асоціації або Загальними зборами.

4.3.4. Факт вступу до Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство. Форма свідоцтва про членство встановлюється Радою.

4.3.5. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена з Асоціації або при його виході з Асоціації.

4.3.6. В разі виходу члена з Асоціації ним подається до Асоціації письмова заява про це.

4.3.7. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації у випадках:

- член Асоціації припинив свою діяльність;

- систематично не виконує вимог, передбачених законодавством, цим Статутом, зокрема, тривалий час не підтримує зв’язки з Асоціацією, та/або якщо його діяльність не відповідає вимогам, встановленим цим Статутом для члена Асоціації;

- компетентний орган відзиває (анулює) видану члену відповідну ліцензію.

4.3.8. Членство в Асоціації припиняється після прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

5. Органи управління Асоціацією

5.1. Загальні положення про органи управління.

5.1.1. Органами управління Асоціацією є Загальні збори Асоціації та Рада Асоціації.

5.1.2. Виконавчим органом Асоціації є Виконавча дирекція Асоціації, яку очолює генеральний директор Асоціації.

5.1.3. За рішенням Загальних зборів або Ради асоціації можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо).

5.1.4. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія.

5.1.5. Член Асоціації не може мати одного й того ж представника одночасно в Ревізійній комісії та органах управління Асоціації.

5.2. Загальні збори Асоціації.

5.2.1. Загальні збори членів Асоціації є вищим органом управління Асоціацією, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

5.2.2. До компетенції Загальних зборів відносяться наступні питання:

а) затвердження цього Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

б) вибори Ради, голови Ради та Ревізійної комісії Асоціації;

в) затвердження річних звітів Ради, Ревізійної комісії, Виконавчої дирекції та прийняття відповідних рішень;

г) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчого органу Асоціації;

ґ) прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Асоціації;

д) прийняття рішень про виключення членів Асоціації;

е) розгляд скарг щодо рішень Ради;

є) розгляд скарг щодо дій Виконавчої дирекції;

ж) затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів;

з) затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації;

и) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії.

На розгляд Загальних зборів Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності Асоціації.

Питання, що позначені підпунктами а), б), в), е), ж), и), відносяться до виключної компетенції Загальних зборів. Інші питання, віднесені Статутом до їх компетенції, можуть бути передані для вирішення Ради.

5.2.3. На Загальних зборах кожний член Асоціації представлений одним повноважним представником.

5.2.4. Загальні збори Асоціації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 51 % від кількості дійсних членів Асоціації.

5.2.5. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Асоціації. Кожний дійсний член Асоціації при голосуванні має один голос.

5.2.6. Рішення про затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Асоціації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Асоціації.

5.2.7. Кандидатура головуючого на Загальних зборах затверджується Загальними зборами.

5.2.8. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для Ради та Виконавчої дирекції Асоціації.

5.2.9. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Радою не рідше одного разу на рік. Члени Асоціації письмово повідомляються Радою про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання.

5.2.10. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається органами управління Асоціацією, Ревізійною комісією або за вимогою дійсного члена Асоціації та згодою не менше як 20 % дійсних членів Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації.

5.3. Рада Асоціації.

5.3.1. Рада є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією. Рада здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами, а також контроль за діяльністю Виконавчої дирекції.

5.3.2. Рада обирається Загальними зборами Асоціації відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа дійсних членів Асоціації строком на 3 роки у кількості, що визначається Загальними зборами.

5.3.3. Персональний склад Ради формується шляхом обрання повноважних представників – посадових осіб дійсних членів Асоціації. До складу Ради Асоціації може бути обраний лише один представник дійсного члена Асоціації.

5.3.4. Рада Асоціації:

а) затверджує плани роботи та кошториси Асоціації;

б) визначає розмір та порядок сплати вступних і членських внесків;

в) визначає основні напрямки діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;

г) розпоряджається майном Асоціації на суму більше 2000 (дві тисячі) євро в еквіваленті в гривню за курсом Національного банку України в день здійснення правочину;

ґ) звітує Загальним зборам про свою діяльність.

5.3.5. Члени Ради достроково припиняють свої повноваження:

а) за власним бажанням;

б) за ініціативою будь-якого дійсного члена Асоціації за відповідним рішенням Загальних зборів.

5.3.6. Рада Асоціації скликається головою Ради при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Ради письмово сповіщаються про скликання Ради не пізніше, як за 10 календарних днів до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного.

5.3.7. Рада має право вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в її засіданні приймає участь не менше 51 % членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. Веде засідання Ради та підписує протоколи її засідань голова Ради Асоціації.

5.3.8. Кожний член Ради при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос голови Ради, а у його відсутності – виконуючому обов’язки голови Ради, є вирішальним.

5.3.9. Засідання Ради може проводитися заочно, шляхом письмового опитування членів Ради.

5.3.10. Члени Ради мають право передавати свої повноваження на участь у засіданні Ради іншому членові Ради, що оформляється письмовою довіреністю. Член Ради може передати свої повноваження лише одному члену Ради.

5.3.11. Рішення Ради стосовно діяльності Асоціації є обов’язковими для генерального директора, Виконавчої дирекції, якщо вони не суперечать чинному законодавству та рішенням Загальних зборів.

5.4. Голова Ради Асоціації.

5.4.1. Голова Ради Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації відкритим голосуванням простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа обраних до складу Ради осіб. У своїй діяльності голова Ради підпорядковується Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Раді Асоціації.

5.4.2. Без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України даним Статутом.

5.4.3. Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях і в органах державної влади.

5.4.4. Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Асоціації.

5.4.5. Здійснює нагляд за діяльністю генерального директора.

5.4.6. Контролює роботу Виконавчої дирекції;

5.4.7. Представляє Асоціацію у зносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації.

5.4.8. Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Радою рішень.

5.4.9. Звітує Загальним зборам про свою діяльність.

5.4.10. Веде засідання Ради та підписує протоколи її засідань.

5.4.11. У разі відсутності голови Ради чи неможливості виконання ним своїх функцій, його повноваження тимчасово, до обрання Загальними зборами голови Ради, передаються за рішенням Ради іншому членові Ради.

5.5. Генеральний директор Асоціації.

5.5.1. Призначається і звільняється з посади наказом голови Ради за рішенням Ради Асоціації. Генеральний директор підзвітний і підконтрольний Раді асоціації.

5.5.2. Укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори у межах повноважень, передбачених Статутом, видає доручення, подає документи для державної реєстрації Асоціації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації, розпоряджається майном та коштами Асоціації у межах встановлених цим Статутом, згідно з рішеннями Загальних зборів і Ради Асоціації.

5.5.3. Розпоряджається майном Асоціації на суму до 2000 (дві тисячі) євро включно в еквіваленті в гривню за курсом Національного банку України в день здійснення правочину.

5.5.4. Представляє Асоціацію з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.

5.5.5. Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Ради та Загальними зборами.

5.5.6. Подає Раді на розгляд проекти кошторису витрат на діяльність Асоціації, плану роботи Асоціації на наступний рік і звіт про його виконання.

5.5.7. Подає на затвердження голови Ради проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок співробітникам Виконавчої дирекції.

5.5.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Виконавчої дирекції, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України, вживає заходи заохочення працівників Виконавчої дирекції і накладає на них стягнення.

5.5.9. Розподіляє обов’язки між працівниками Виконавчої дирекції, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Виконавчої дирекції.

5.5.10. Звітує один раз на рік Загальним зборам і один раз на квартал Раді Асоціації про роботу Виконавчої дирекції.

5.5.11. У разі, коли генерального директора не призначено, його обов’язки виконує Голова Ради Асоціації.

5.5.12. В разі відсутності призначеного генерального директора чи неможливості виконання своїх обов’язків, його обов’язки виконує особа, яка призначена генеральним директором, а якщо таку особу ним не призначено, обов’язки генерального директора виконує голова Ради.

6. Ревізійна комісія Асоціації

6.1. Здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів. Ревізійна комісія складається з трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Асоціації на 3 роки відкритим голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

6.2. Ревізійна комісія один раз на рік Загальним зборам і один раз на квартал Раді Асоціації звітує про результати своєї діяльності.

6.3. Ревізійна комісія зобов’язана:

6.3.1. Здійснювати перевірку виконання Виконавчою дирекцією рішень Загальних зборів та Ради за завданням зборів та Ради, або за власною ініціативою.

6.3.2. Перевіряти річний баланс Асоціації та інші фінансово-бухгалтерські документи.

6.3.3. Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

6.4. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов’язані з виконанням своїх обов’язків можуть компенсуватися Асоціацією в межах, передбачених кошторисом.

7. Майно та кошти Асоціації

7.1. Асоціація може мати майно, необхідне для здійснення її діяльності, передбаченої даним Статутом.

7.2. Майно Асоціації становить її власність. У власності Асоціації може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, набуте на підставах, передбачених законами України та даним Статутом.

7.3. Асоціація має право користуватися, володіти, розпоряджатися своїм майном та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству України та даному Статуту.

7.4. Функціонування Асоціації здійснюється за рахунок коштів, джерелами формування яких є:

- вступні, членські, цільові внески членів Асоціації;

- пасивні доходи в розумінні Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”;

- дотації або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

7.5. Кошти Асоціації використовуються на:

- фінансування діяльності Асоціації, передбаченої цим Статутом;

- утримання штатних співробітників Асоціації, надання їм матеріальної допомоги;

- заохочення позаштатних працівників Асоціації згідно з рішеннями Ради Асоціації;

- представницькі витрати згідно з кошторисом, затвердженим головою Ради;

- благодійні, організаційні, адміністративні та інші цілі основної діяльності Асоціації;

- плату за оренду приміщень та комунальні послуги;

- проведення конференцій, семінарів та інших організаційно-методичних заходів для своїх членів;

- інші витрати, що не суперечать чинному законодавству України для неприбуткових організацій.

7.6. Асоціація має самостійний баланс, має рахунки в банках та інших установах.

7.7. Асоціація може отримувати у володіння чи користування майно, що належить її членам, за умов і у порядку, встановленому окремими угодами між Асоціацією та її членами.

7.8. Внески в Асоціацію можуть бути здійснені шляхом передачі майна, грошових коштів наданням послуг.

7.9. Кошти Асоціації перебувають у повному її розпорядженні й використовуються для виконання цілей і завдань Асоціації, передбачених цим Статутом.

7.10. Доходи та майно Асоціації не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигод будь-якого окремого члена Асоціації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

8. Облік і звітність Асоціації

8.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

8.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

8.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню на засіданні Ради і затвердженню Загальними зборами Асоціації.

8.4. Асоціація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю.

9. Припинення діяльності Асоціації

9.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.

9.3. У разі ліквідації Асоціації:

9.3.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації.

9.3.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, а у випадку ліквідації Асоціації за рішенням суду ліквідаційна комісія призначається цим органом.

9.3.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає на затвердження Загальним зборам, або органу, що прийняв рішення про ліквідацію.

9.3.4. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і відповідальність відповідно до законодавства України.

9.3.5. Майно та інші активи Асоціації передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

9.3.6. Асоціація припиняє свою діяльність із дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.4. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації в порядку встановленому чинним законодавством України. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.

10. Зміни до Статуту

10.1. Будь-які зміни, що вносяться до Засновницького Договору мають буди відповідно внесені і до цього Статуту.

10.2. Внесення змін та доповнень до даного Статуту є компетенцією Загальних зборів Асоціації.

10.3. Будь-які зміни до цього Статуту здійснюються в письмовій формі і оформляються окремими додатками до цього Статуту або шляхом викладення цього Статутом в новій редакції.

 

Корисні посилання